Miasto Poznań

Jednym z naszych ważniejszych klientów jest miasto Poznań.

Zobacz referencje

Przykładowa lista prac wykonanych dla Urzędu Miasta:

 • Wykonanie studium wykonalności projektu "Wypracowanie i promocja produktów turystyki biznesowej Poznania i Wielkopolski w latach 2006-2007."
 • Przygotowanie opinii  nt. zasad odliczania i korekty podatku od towarów i usług VAT od projektów współfinansowanych ze środków UE.
 • Opracowanie opinii nt. zarządzania majątkiem miasta w postaci infrastruktury niezbędnej do komunikacji tramwajowej i autobusowej, ze szczególnym uwzględnieniem torowiska od ul. Podgórnej do Jana Pawła II oraz dworca autobusowego na os. Jana III Sobieskiego - ze względu na obciążenia podatkowe.
 • Opracowanie wariantowej koncepcji wyboru optymalnej formy zarządzania obiektem pływalni na os. Batorego, ze względu na obciążenia podatkowe.
 • Przygotowanie opinii nt. zasad konwersji wierzytelności na akcje w kontekście podatku od towarów i usług VAT, na przykładzie rozliczeń ze spółką AQUANET S.A.
 • Przygotowanie opracowania: "Analiza wariantów przebiegu trasy tramwajowej w kontekście przebudowy ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Smoluchowskiego / Jawornicka (planowany węzeł z III ramą komunikacyjną) do pętli tramwajowej "Junikowo" - identyfikacja oddziaływania proponowanych rozwiązań na czynniki społeczno-środowiskowe".
 • Sporządzenie opracowania: "Koncepcja wspólnego biletu do obiektów w rejonie poznańskiej Malty".
 • Sporządzenie finansowej i społeczno-ekonomicznej oceny opłacalności realizacji w formie partnerstwa publiczno-prywatnego projektu określanego, jako tzw. Brama Zachodnia.
 • Przygotowanie "Opinii ws. prawidłowości rozliczania podatku VAT przy realizacji przez Miasto Poznań projektu określanego jako "Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - Kolebki Państwowości i
 • Chrześcijaństwa w Polsce , ze szczególnym uwzględnieniem współfinansowania ze środków UE na etapie obecnej inwestycji oraz przyszłej działalności Centrum Turystyki Kulturowej  "TRAKT".
 • Opracowanie konstrukcji budżetu dla Poznańskiego Związku Komunikacyjnego (celowy związek transportowy) obejmującego gminy: Poznań, Luboń, Puszczykowo, Mosina i Murowana Goślina.
 • Przygotowanie opracowania: "Analiza ekonomiczna skutków praktycznego zastosowania różnych koncepcji przekazywania urządzeń stanowiących elementy infrastruktury PEKA nabytych za środki uzyskane w ramach realizacji projektu PEKA podmiotom trzecim, w tym w szczególności w zakresie ustalenia potencjalnego spełnienia w przypadku realizacji projektu PEKA przesłanek sklasyfikowania tego projektu, jako projektu generującego dochód, o którym mowa w treści art. 55 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 roku".
 • Przygotowanie opracowania: studium wykonalności dla Działania 2.7 "Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 dla projektu pod nazwą "Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna - PEKA".
 • Sporządzenie opinii prawno-finansowej nt.: wystąpienia podatku od towarów i usług VAT w projekcie Miasta Poznania "Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Malwowej".
 • Sporządzenie opracowania: "Oszacowanie przychodów i kosztów generowanych w ramach JST poza projektem oraz finansowa i ekonomiczna ocena projektu budowy w formie partnerstwa publiczno - prywatnego tzw. Bramy   Zachodniej".
 • Opracowanie studium wykonalności  dla projektu: "Budowa instalacji odzysku odpadów biodegradowalnych".
 • Sporządzenie opracowania: "Analiza optymalizacji funkcjonowania Pawilonu Nowa Gazownia pod względem organizacyjnym, finansowym i podatkowym".
 • Sporządzenie opinii nt: optymalizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej określanego,  jako "Przebudowa węzła komunikacyjnego  - Rondo Kaponiera".
 • Opracowanie analizy optymalizacji podatkowej dwóch projektów "Centrum Urazowe przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu: adaptacja pomieszczeń, zakup wyposażenia, budowa niezbędnej infrastruktury, w tym lądowiska
 • dla śmigłowców" oraz "Budowa Szpitala ZOZ Poznań - Stare Miasto i zakup i montaż aparatury i sprzętu medycznego do diagnostyki, terapii i wyposażenie Szpitala" - realizowanych przez Miasto Poznań odpowiednio w ramach działania 12.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz 5.3 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
 • Opracowania wielowariantowej koncepcji dokończenia (i rozszerzenia) inwestycji na terenie Starego ZOO w Poznaniu z wykorzystaniem zewnętrznego źródła dofinansowania.
 • Opracowanie "Strategii rozwoju Terenów Maltańskich".
 • Przygotowanie opracowania: "Analiza wariantów przebiegu trasy tramwajowej w kontekście przebudowy ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Smoluchowskiego / Jawornicka (planowany węzeł z III ramą komunikacyjną) do pętli tramwajowej "Junikowo" - identyfikacja oddziaływania proponowanych rozwiązań na czynniki społeczno-środowiskowe".
 • Przygotowanie dokumentacji projektowej dla działania 2.1 PiOŚ. w zakresie elektowni opalanej biogazem i energetyki wiatrowej.
 • Opracowania studium wykonalności dla projektu "Niedźwiedziarni" na terenie Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu.
 • Aktualizację części ekonomicznej studiów wykonalności dla zadań inwestycyjnych pn. "Budowa Zintegrowanego Dworca Autobusowego na Osiedlu Jana III Sobieskiego w Poznaniu" oraz "Budowa trasy tramwajowej od ul. Jana Pawła II do ul. Podgórnej w Poznaniu".
 • Opracowanie opinii nt. konsekwencji przekwalifikowania dwóch projektów unijnych (Dworzec autobusowy na os. Jana III Sobieskiego i Torowisko tramwajowe od ul. Podgórnej do ul. Jana Pawła II) z projektów nie generujących dochodu na projekty generujące dochód, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji, gdy znaczący przychód netto w okresie referencyjnym przekracza 25 %  oraz sformułowanie wytycznych, przy których w sposób zgodny z prawem budżet miasta zyska najwięcej.
 • Opracowanie wariantowej koncepcji wyboru optymalnej formy zarządzania obiektem pływalni na os. Batorego ze względu na obciążenia podatkowe.
 • Opracowanie Studium Wykonalności "Przebudowa ul. Bukowskiej w Poznaniu (DW 307) na odcinku od planowanego skrzyżowania z III rama komunikacyjna (ul. Prosta) do granicy miasta".
 • Za sporządzenie opinii prawno-finansowej: "Zasady finansowania i rozliczania inwestycji w Centrum Kultury Zamek, jako instytucji kultury".
 • Za opracowanie studium wykonalności  dla projektu: "Koncepcja crossowego toru rowerowego na Malcie w Poznaniu".
 • Za doradztwo w zakresie podatku od towarów i usług VAT w odniesieniu do tzw. Starego ZOO przy ul. Zwierzynieckiej; w tym przygotowanie zapytania o indywidualną interpretację podatkową.
 • Za opracowanie "Koncepcji wraz z wytycznymi do projektowania rezerwowej drogi ewakuacyjnej, tzw. "ścieżki życia" na Malcie w Poznaniu".
 • Za opracowanie studium wykonalności dla projektu: "Nowe wejście do Ogrodu Zoologicznego od ul. Browarnej".
 • Za wykonanie analizy opłacalności dzierżawy części pawilonu zmiennocieplnych od Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu.
 • Za wykonanie pracy polegającej na przygotowaniu "Koncepcji systemu informacji na terenie Nowego ZOO, uwzględniającej kompleksową wizualizację z wykorzystaniem elektroniki i multimediów oraz spójność z projektowanym systemem zbiorowego transportu na terenie Ogrodu Zoologicznego"
 • Za wykonanie opracowania: "Analiza gospodarowania taborem samochodowym w mieście Poznaniu".
 • Wykonanie opracowania: "Analiza środowiskowa projektu "Przebudowa ulicy Głogowskiej od wiaduktu na Górczynie do granicy miasta".
 • Za wykonanie pracy polegającej na przygotowaniu wniosku i związanej z nim dokumentacji na wsparcie finansowe w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Priorytet V POIiŚ - Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych; Działanie 5.1 - Ochrona gatunków ex-situ, ochrona zasobów genowych oraz budowa centrów rehabilitacji zwierząt) na realizację projektu "Przebudowa obiektów na terenie tzw. Starego ZOO w celu rozwinięcia funkcji ochrony gatunków".