ISO 14001:2015

ISO 14001 i EMAS czyli Zarządzanie środowiskowe wg normy PN-EN ISO 14001:2015 oraz europejskiego systemu ekozarządzania i audytu EMAS.

Obecne PN-EN ISO 14001:2015 to jedna z norm ISO, stosowana w zarządzaniu środowiskowym. Pierwszą regulację w tym zakresie opublikowało British Standards Institution (BSI) w 1992 roku, jako pierwszy światowy standard dotyczący systemu zarządzania środowiskiem pod sygnaturą BS 7750. Od roku 1996 roku funkcjonuje już międzynarodowa norma opublikowana, jako ISO 14001 EMAS środowisko. W roku 2015 regulacja zarządzania środowiskowego ISO 14001 doczekała się kolejnej nowelizacji.

Norma PN-EN ISO 14001:2015 pozwala na budowanie systemu zarządzania środowiskowego opierając się na tzw. podejściu procesowym. Elementem zdecydowanie najistotniejszym jest nieustanne doskonalenie w działaniach konkretnej organizacji.

Doskonalenie to prowadzone jest w oparciu o założenia cyklu Deminga (PDCA). Zakłada ona cztery etapy działania:  plan – planuj, do – wykonaj, check – sprawdź, act – działaj.  Podstawowym kryterium, na którym opiera się działania w zakresie systemu jest identyfikacja aspektów środowiskowych. W ten sposób tworzy się ewidencję tych aspektów i wyszczególnia aspekty znaczące w działalności danej organizacji. Na  podstawie zidentyfikowanych znaczących aspektów środowiskowych tworzy się cele, zadania i programy środowiskowe.  

Wdrożenia ISO 14001:2015 to nasza specjalność.

EMAS - Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) (ang. Eco-Management and Audit Scheme) to system zarządzania środowiskowego, w którym dobrowolnie mogą uczestniczyć organizacje (przedsiębiorstwa, instytucje, organizacje, urzędy). Głównym założeniem systemu jest wyróżnienie tych organizacji, które wychodzą poza zakres minimalnej zgodności z przepisami i ciągle doskonalą efekty swojej działalności środowiskowej.  Podstawowe zasady systemu określa rozporządzenie 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 19 marca 2001 r., dopuszczające dobrowolny udział organizacji we wspólnotowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS). W Polsce EMAS zaistniał z dniem wejścia do Unii Europejskiej, tj. z dniem 1 maja 2004 r. 

EMAS jest rozwinięciem klasycznego systemu zarządzania środowiskowego. Podstawowa różnica polega na rejestrowaniu i analizowaniu oddziaływania na środowisko oraz na upublicznieniu raportu z tych W ten sposób organizacja działa przy „otwartej kurtynie” ujawniając wszystkie szczegóły wpływu na środowisko naturalne.

Certyfikaty ISO EMAS – w tym się specjalizujemy. ISO 14001:2015 - zapraszamy.