Polityka firmy

Deklaracja zarządu firmy „Business Service” Spółka z o.o. W zakresie publicznej polityki środowiskowej.

Jesteśmy świadomi nieznacznego negatywnego wpływu naszej firmy na środowisko naturalne. Pomimo to nie czujemy się zwolnieni z obowiązku dążenia do zapewnienia ciągłej poprawy jego stanu. W duchu zrównoważonego rozwoju poddajemy organizację dobrowolnym mechanizmom samokontroli, poprzez działania zgodne z ISO 14001 oraz Rozporządzeniem (WE) Nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS).

Dążymy do ciągłego ograniczania bezpośredniego i pośredniego, negatywnego wpływu naszej organizacji na środowisko, poprzez oszczędne i racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi. Przejawia się to w szczególności w ograniczaniu oddziaływania związanego zarówno z bezpośrednimi, jak też pośrednimi aspektami środowiskowymi w działalności naszego zakładu.

Naszym nadrzędnym priorytetem jest zaspokajanie potrzeb naszych Klientów w zakresie świadczonych usług szkoleniowych i doradczych w sposób zapewniający poszanowanie środowiska naturalnego oraz przestrzeganie związanych wymagań prawnych.

Naszym głównym celem jest ograniczanie zużycia zasobów naturalnych poprzez polepszanie sposobów ich wykorzystania z pozytywnym efektem dla środowiska.

Zobowiązujemy się do:

 • bieżącej identyfikacji i stałego nadzorowania znaczących aspektów środowiskowych naszej działalności poprzez monitoring procesów i ich oddziaływania na środowisko,
 • stałego przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów prawnych i innych wymagań środowiskowych w zakresie aspektów środowiskowych naszej działalności,
 • zaangażowania całego personelu przy ustalaniu i realizacji celów i zadań środowiskowych oraz podnoszenia poziomu ich wiedzy i świadomości ekologicznej poprzez szkolenia,
 • zapobiegania zanieczyszczeniom,
 • ciągłego doskonalenia oddziaływania na środowisko,
 • zapewnienia sprawnej komunikacji w zakresie działalności środowiskowej.

Deklarujmy przekazywanie niezbędnych zasobów do realizacji powyższej polityki oraz zapewniam, iż niniejsza Polityka jest znana pracownikom i przez nich rozumiana.

Działania nasze prowadzimy w sposób zintegrowany z polityką jakości, obejmująca także zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa zdrowotnego żywności oraz bezpieczeństwa informacji; przestrzegając przepisów prawa i innych norm z zakresu ochrony środowiska, dążąc jednocześnie do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego.

Niniejsza polityka środowiskowa została przełożona na cele operacyjne i jest realizowana przez wszystkich pracowników „BUSINESS SERVICE” spółka z o.o.

Nasza polityka środowiskowa jest także publicznie dostępna dla wszystkich zainteresowanych osób oraz instytucji.


Deklaracja zarządu firmy „Business Service” spółka z o.o. W zakresie polityki bezpieczeństwa informacji.

Przez bezpieczeństwo informacji rozumiemy zapewnienie:

 • poufności informacji (uniemożliwienie dostępu do danych osobom trzecim).
 • integralności informacji  (zachowanie kompletności posiadanych danych oraz uniknięcie nieautoryzowanych zmian w danych).
 • dostępności informacji (zapewnienie dostępu do danych przez użytkownika, w każdym momencie przez niego określonym,) 
 • rozliczalności operacji wykonywanych na informacjach (zapewnie przechowywania pełnej historii dostępu do danych, wraz z informacją kto taki dostęp uzyskał, kiedy go uzyskał i w jaki sposób go wykorzystał).

Osiągnięcie powyższych cech posiadanego zbioru informacji uzyskujemy w „BUSINESS SERVICE” spółka z o.o. poprzez praktyczne wdrożenie i stosowanie następujących zasad:

 • Zasady minimalnych uprawnień
 • Zasady wielowarstwowych zabezpieczeń
 • Zasady ograniczanie dostępu do danych poufnych na tradycyjnych nośnikach papierowych 
 • Zasady ograniczanie dostępu do danych poufnych na stacjach PC 
 • Zasady zabezpieczenie stacji roboczych
 • Zasady zarządzanie hasłami
 • Zasady odpowiedzialność pracowników za powierzone dane poufne
 • Zasady bieżącego monitorowania bezpieczeństwa informacji
 • Zasady szkolenia i zwiększania świadomości pracowników w zakresie bezpieczeństwa
 • Zasady odpowiedzialność pracowników za instrumenty dostępowe do systemów IT
 • Zasady bezpiecznego transportu i transferu danych poufnych
 • Zasady wykluczenia i uniemożliwienia korzystanie z firmowej infrastruktury IT w celach prywatnych
 • Zasady dokumentowanie procesów bezpieczeństwa informacji
 • Zasady specjalnego nadzoru nad danymi osobowymi
 • Zasady ograniczania i eliminowania publicznego udostępnianie infrastruktury IT
 • Zasady tworzenia bezpiecznych kopii zapasowych
 • Zasady natychmiastowej likwidacji dostępu do systemów IT po rozwiązaniu umowy o pracę, bądź innej umowy cywilnoprawnej
 • Analizowanie wszelkich incydentów w zakresie naruszenia bezpieczeństwa informacji
 • Weryfikację przestrzegania i okresową nowelizację polityki bezpieczeństwa

Deklaracja zarządu firmy „Business Service” Spółka z o.o. W zakresie polityki jakości.

Celem firmy „BUSINESS SERVICE” spółka z o.o. jest projektowanie i stosowanie nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych, technicznych i ekonomicznych jak również szkolenie personelu w przedsiębiorstwach naszych drogich Klientów.

Realizowane przez nas wdrożenia systemów zarządzania są regulowane, zarówno przez polskie prawodawstwo, jak też przez normy ISO i inne wymagania przepisowe, specyfikacje i standardy Unii Europejskiej oraz NATO.

Dla uzyskania pełnej satysfakcji Klientów, osiąganej w sytuacji, gdy otrzymują terminowo produkty najwyższej jakości, zgodne ze swoimi oczekiwaniami, podejmujemy szereg różnorodnych działań.

Szkolimy systematycznie załogę oraz inwestujemy w sprzęt i oprogramowanie.

Przyjęta polityka jakości i wdrożony system zarządzania jakością wg normy ISO 9001 pociąga za sobą konieczność realizacji następujących celów jakościowych:

 • Realizacja prac w terminach przewidzianych umową z Klientem,

Miernikiem stopnia realizacji tego celu projakościowego jest relacja projektów przeterminowanych do wszystkich zrealizowanych projektów.

 • Realizacja prac w całości akceptowanych przez Klienta,

Miernikiem realizacji celu jest tutaj relacja projektów podlegających reklamacji Klienta do wszystkich zrealizowanych projektów.

 • Realizacja prac zgodnych z właściwymi wymaganiami przepisowymi.

Stopień realizacji tego celu projakościowego jest w tym przypadku relacja projektów kwestionowanych przez instytucje z grupy tzw. "trzeciej strony" do wszystkich zrealizowanych projektów.

Jako podstawowe środki działania dla realizacji celów projakościowych firma przyjęła:

 • Zapewnienie pełnej identyfikacji potrzeb Klienta na etapie przeglądu umowy oraz podczas jej realizacji,
 • Zapewnienie pełnego dostępu do norm określających wymagania przepisowe oraz literatury fachowej,
 • Monitorowanie jakości wykonanych prac poprzez analizę opinii Klienta,
 • Monitorowanie jakości wykonanych prac poprzez analizę opinii instytucji oceniających stan, bądź pozycję Klienta,
 • Podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości pracowników zaangażowanych w realizacje prac merytorycznych,
 • Stworzenie właściwej infrastruktury technicznej oraz środowiska pracy.

Deklaracja zarządu firmy „Business Service” Spółka z o.o. W zakresie polityki bezpieczeństwa i higieny pracy.

Celem firmy „BUSINESS SERVICE” spółka z o.o. jest zapewnienie optymalnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników, kontrahentów, podwykonawców oraz przedstawicieli innych instytucji goszczących na terenie naszego zakładu.

W tym celu firma „BUSINESS SERVICE” spółka z o.o. wdrożyła i utrzymuje system bezpieczeństwa i higieny pracy według PN-N-18001 oraz OHSAS 18001.

Zarząd firmy „BUSINESS SERVICE” spółka z o.o. deklaruje podjęcie wszelkich działań, zapobiegającym wypadkom, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym. W tym celu systematycznie są i będą polepszane warunki pracy oraz zwiększana wiedza i świadomość pracowników.

Powyższe chcemy realizować poprzez:

 • Zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym,
 • Dążenie do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Spełnianie wymagań przepisów prawnych oraz innych wymaganych dotyczących organizacji,
 • Ciągłe doskonalenie działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Zapewnienie odpowiednich zasobów i środków do wdrażania polityki bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Podnoszenie kwalifikacji oraz uwzględnianie roli pracowników i ich zaangażowania do działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Deklaracja zarządu firmy „Business Service” Spółka z o.o. W zakresie polityki zarzadzania energią.

Firma „BUSINESS SERVICE” spółka z o.o. uznaje, że ma obowiązek pomagać chronić i zachować w dobrym stanie otaczające środowisko naturalne, zarówno w skali społeczności lokalnej, jak też globalnej, tak aby z rezultatów naszego działania mogły korzystać obecne i przyszłe pokolenia.

Niniejszą Polityką Zarządzania Energią prezentujemy nasze podstawowe zamiary:

 • Zmniejszyć zużycie energii
 • Zwiększyć efektywność energetyczną
 • Zmniejszyć pośrednio zużycie paliw kopalnych
 • Zredukować pośrednio emisję CO2 i innych szkodliwych gazów cieplarnianych
 • Inwestować wyłącznie w czyste, wydajne energetycznie technologie
 • Zapewnić zrównoważone wykorzystanie energii, oparte o zasady kogeneracji i gospodarki skojarzonej.

które pragniemy osiągnąć, poprzez:

 • Uznanie energooszczędności, jako głównego kryterium decyzji inwestycyjnych.
 • Promowanie efektywności energetycznej we wszystkich działaniach firmy.
 • Promowanie stosowania zrównoważonych źródeł energii.
 • Minimalizacja oddziaływania na środowisko.

dzięki takim działaniom, jak:

 • Monitorowanie i ocenia poziom wydajności energetycznej.
 • Ustalanie bieżących celów optymalizacji energetycznej.
 • Zwiększenie świadomości personelu.
 • Motywowanie pracowników w zakresie efektywności energetycznej.
 • Przyjęcia katalogu dobrych praktyk (energetycznych) w profilu działalności firmy.
 • Analizowanie i renegocjowanie taryf i kontraktów na dostawy energii.
 • Stworzenia struktury zarządzania energią.
 • Wprowadzenie inteligentnych systemów (automatyki) w zakresie zarządzania energią.
 • Przeprowadzenie audytów energetycznych budynków i budowli.
 • Poprawa efektywności energetycznej istniejących budynków, poprzez termomodernizację.

Dyrektor

mgr Danuta Napierkowska