Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy wg PN-N ISO 45001

PN-N 45001 to zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

PN-N ISO 45001 – System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. System zarządzania BHP opisany w normie jest oparty na, klasycznej dla zarządzania jakością, filozofii ciągłego doskonalenia zgodnie z cyklem Deminga. W Polsce pierwsza edycja normy pojawiła się w 1999 roku, a w 2004 roku została wydana przez PKN jej nowelizacja.

PN-N ISO 45001 jest normą zawierającą zbiór wymagań, które po spełnieniu przez daną organizację są podstawą do wydania certyfikatu zgodności przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. 

System zarządzania BHP zgodny z PN-N IS 45001 jest rzadko certyfikowanym systemem zarządzania w Polsce. Częściej spotyka się systemy zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego, bezpieczeństwem żywności zgodnie z HACCP. Certyfikat systemu zarządzania jakością, środowiskowego lub BHP wydawany jest przez firmy certyfikujące zwanymi jednostkami certyfikującymi po przeprowadzeniu auditu certyfikującego.

Celem wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy jest:

  • Zmniejszenie liczby wypadków w miejscu pracy (jako wynik działań prewencyjnych w zakresie bezpieczeństwa pracy) przynosi szybkie wyniki zarówno od strony kapitałowej jak i kosztów pacy. Zapobieganie pozwala również na bardziej efektywną realizację procesów. Wszystko to prowadzi do rzeczywistych korzyści finansowych;
  • Poprawa bezpieczeństwa pracy oznacza dla organizacji, a przez to zredukowanie ryzyka obrażeń dla pracowników, a w rezultacie ich większą motywację, lepszą identyfikację z organizacją – i mniejszą fluktuację zatrudnienia;
  • Zewnętrzna poprawa wizerunku organizacji z punktu widzenia pracowników, partnerów biznesowych oraz opinii publicznej;
  • Ułatwienie przygotowanie oceny zgodności z innymi przepisami prawa i regulacjami związanymi z bezpieczeństwem pracy;