Zarządzanie jakością wg normy ISO 9001

ISO 9001 to zarządzanie jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2015

PN-EN ISO 9001:2015 to ostatnia nowelizacja normy regulującej kwestie jakości w każdej organizacji. W niniejszej normie wyspecyfikowano wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością, gdy organizacja: 

 • pragnie wykazać zdolność do stałego dostarczania wyrobów lub usług spełniających wymagania klienta i mających zastosowanie wymagań prawnych i regulacyjnych, 
 • dąży do zwiększenia zadowolenia klienta przez skuteczne stosowanie systemu, łącznie z procesami doskonalenia systemu i zapewnienia zgodności z wymaganiami klienta i mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi i regulacyjnymi.

W roku 1993 powołano Unię Europejską, która zgodnie z Aktem o Jednolitym Rynku miała zapewnić swobodny transfer towarów i usług. Niestety, ale deklaracja polityczna nie miała pokrycia w rzeczywistości. Z tych powodów w roku 1994 zrodziło się tzw. kompleksowe podejście do jakości, które określiło:

 • wymagania w stosunku do wyrobów,
 • wymagania w stosunku do metod stwierdzania zgodności wyrobów z postawionymi wymaganiami, 
 • wymagania dotyczące instytucji certyfikujących wyroby, systemy jakości i personel oraz wymagania dotyczące laboratoriów,
 • wymagania w stosunku do systemów jakości.

Konsekwencją ostatniego punktu było stworzenie w roku 1994 pierwszej europejskiej normy ISO 9001. Normę ISO 9001 znowelizowano w roku 2000 i 2008. ostatnie wydanie z roku 2015 jest najnowsze i określa dwa bloki wymagań.

Po pierwsze tzw. systemowe, a w nim:  

 • zasady zarządzania organizacją,
 • Nadzór nad udokumentowana informacją, a w nim nadzór nad dokumentami i przepisami prawnymi oraz zapisami i danymi,
 • audity wewnętrzne,
 • nadzór nad niezgodnościami, zarówno w stosunku do procesów, jak też i działań,
 • działania korygujące, naprawcze, zapobiegawcze i doskonalące,
 • zasady weryfikacji i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania.

Po drugie tzw. procesowe, a w nim:  

 • zarządzanie kadrami,
 • nadzór nad infrastrukturą i środowiskiem pracy,
 • identyfikacja wymagań klienta,
 • projektowanie wyrobów i procesów,
 • kwalifikacja dostawców i zakupy,
 • planowanie i realizacja wyrobu,
 • gospodarka magazynowa,
 • identyfikacja i identyfikowalność,
 • kontrola i badania,
 • dostarczanie wyrobu,
 • badanie stopnia zadowolenia Klienta.

 

Wszystkie wymagania podane w normie są ogólne i przeznaczone do stosowania przez wszystkie organizacje, bez względu na ich rodzaj, wielkość lub rodzaj dostarczanych wyrobów i usług.