Zarządzanie Zrównoważoną Produkcją Biopaliw i Biopłynów wg KZR INIG lub REDcert

REDcert i KZR INIG to zarządzanie zrównoważoną produkcją biopaliw i biopłynów wg KZR INIG lub REDcert.

System REDcert to konkurencyjny system. System REDcert został utworzony 26 lutego 2010 roku przez wiodące stowarzyszenia i organizacje reprezentujące niemiecką gospodarkę rolną i biopaliwową, a 20 lipca 2010 roku został on ostatecznie dopuszczony przez Federalny Instytut Rolnictwa i Wyżywienia (BLE), jako system certyfikacji zgodny z wymogami określonymi w niemieckich rozporządzeniach w sprawie zrównoważonego rozwoju (BioSt-NachV oraz Biokraft-NachV). System certyfikacji znajduje zastosowanie na wszystkich etapach procesu – począwszy od produkcji i skupu surowca, poprzez jego przetwarzanie w olejarniach, aż po samo wytwarzanie bioenergii oraz biopaliw. Dotychczas system REDcert koncentruje swoją działalność na obszarze Niemiec i Europy. W międzyczasie doszło również do zatwierdzenia systemu REDcert przez Komisję Europejską.

System KZR INIG to system certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów. Znowelizowana Ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych wprowadza obowiązek certyfikacji biokomponetów na zgodność z kryteriami zrównoważonego rozwoju.

W myśl proponowanych rozwiązań certyfikacja będzie prowadzona dobrowolne przez  jednostki certyfikacyjne, uznane do tego celu przez Komisję Europejską. Instytut Nafty i Gazu opracował odpowiedni system certyfikacji pod nazwą System Certyfikacji Zrównoważonej Produkcji Biopaliw i Biopłynów (System KZR INIG). System opiera się o wymagania podane w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE.

 

Oba systemy służą udowodnieniu źródła pochodzenia surowca przy produkcji paliw, aby można używać sformułowania biopaliwo, co przekłada się na wysokość akcyzy.